Pet zadataka za novog ministra omladine

Kako smo ovih dana čitali naslove da je novi ministar sporta Vanja Udovičić, sa namerom u naslovu pišem za novog ministra omladine, pa ko god bio to. Kako kaže Marina:

Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, stiče se utisak da briga o mladima nije tema dosadašnjih razgovora o rekonstrukciji Vlade. U prethodnih šest godina napravljen je značajan iskorak u radu sa mladima uspostavljanjem zakonodavnog i strateškog okvira, započet je razvoj institucija, sprovode se programi sa mladima i za mlade i, opšte gledano, uspostavljena je saradnja između države i mladih, što je neophodno nastaviti.

Pored velikih napora i ogromnog truda, pomeranja gomile stvari i podizanja lestvice, dosta toga nismo uradili:

 1. Potrebno je unaprediti načine uključivanja mladih i omladinskih organizacija i organizacija za mlade u procese planiranja, realizacije i vrednovanja nacionalne brige o mladima.
  predlog: ponoviti konkurs za članove Saveta za mlade; uključiti mlade u rad komisija za vrednovanje projekata; uključiti mlade u procese prioritiziranja i pravljenja planova za sledeću godinu; izrada kriterijuma i obezbeđivanje transparentne raspodele budžetskih sredstava, sprovođenja i praćenja efekata mera.

 2. Potrebno je uspostaviti održivu međusektorsku saradnju, koordinaciju sa drugim nivoima vlasti i sa drugim sektorima čija su ciljna grupa mladi.
  predlog: uspostaviti saradnju sa Izvršnim većem AP Vojvodine (Sekretarijat za sport i omladinu) i jedinicama lokalne samouprave (Sekretarijati / Odeljenja /lokalne institucije /  Kancelarija za mlade/lokalni Saveti za mlade/Omladinski klubovi)

 3. Potrebno je utvrditi bazične usluge za mlade na lokalnom nivou,  standarde kvaliteta programa i omladinskog rada bilo da ga sprovode organizacije za mlade, omladinske organizacije ili kancelarije za mlade.
  predlog: razdvojiti nivo aktivnosti, od nivoa razvoja i planiranja na lokalnom nivou i redefinasti uloge svih aktera u realizaciji lokalne brige o mladima;
  definisati i standardizovati šta su to bazične usluge za mlade koje opštine nude mladima bilo preko kancelarija za mlade ili udruženja;
  usluge lokalnih odeljenja Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, usluge Doma zdravlja učiniti dostupnim, umrežiti ih i koordinirati.

 4. Potrebno je obezbediti mehanizme za kontinuiranu institucionalnu podršku omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade i kancelarijama za mlade za razvoj omladinske politike i rad na lokalnom nivou.
  predlog: konkursima pored aktivnosti podržavati i razvojne programe; konkursima obezbeđivati podršku, podsticaj, priliku i prostor; obezbediti kontinuiranu i sistemsku podršku lokalne zajednice.

 5. Potrebno je obezbediti mehanizme kako bi briga o mladima obuhvatila što veći broj mladih
  predlog: dosta aktivnosti i programa je namenjeno “dežurnim mladim ljudima”, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi obuhvatili sve mlade, regularne mlade, marginalizovane mlade, mlade Romkinje, mlade sa invaliditetom…

Nema omladinske politike bez funkcionalnog organa uprave na nivou države, koji može brzo, efikasno i fleksibilno da obezbedi koordinaciju svih institucija i aktera u procesu izrada i sprovođenja politike, kako bi svi postojeći resursi bili najbolje iskorišćeni, i to ne samo za dobrobit mladih, već i za društvo u celini.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top